GGZ Kwaliteitsstatuut Goedgekeurd kwaliteitsstatuut 

ggz – vrijgevestigden

Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Charlotte Schneider
BIG-registraties: 79927026516
Overige kwalificaties: /
Basisopleiding: Psychotherapeut
Persoonlijk e-mailadres: [email protected]
AGB-code persoonlijk: 94115777
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychotherapiepraktijk Lemmer
E-mailadres: [email protected]
KvK nummer: 92863264
Website: www.psychotherapiepraktijk-lemmer.nl
AGB-code praktijk: 94068130
2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B
Categorie C
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

Cliënten met uiteenlopende psychische klachten kunnen bij mij terecht. Zowel voor een relatief kort
als ook een langer durend psychotherapie traject. Ik ben gespecialiseerd in Cognitieve
Gedragstherapie. Doelgroep: Volwassene (vanaf 18). Gesprekken met gezinsleden/ partner van client
zijn definitief mogelijk.
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Overige kindertijd
Alcohol
Overige aan een middel
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses
Dissociatieve stoornissen
Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen
Eetstoornis
4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Charlotte Schneider
BIG-registratienummer: 79927026516
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Charlotte Schneider
BIG-registratienummer: 79927026516
5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

De huisartsenpraktijken in Lemmer en omgeving (bv. huisartsenpraktijk Lennemere of Lemmerrijn).
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Verwijzing van cliënten, samenwerking bij casuïstiek in categorie C, diagnose, consultatie en
medicatie.
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

- Bel 112 als u in levensgevaar bent.
- Bel mij, Charlotte Schneider, wanneer u in psychische nood verkeert. Psychotherapiepraktijk
Lemmer is doordeweeks telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren (9.00-17.00 uur): 06- 38884057
- Of neem direct contact op met uw huisarts of diens vervanger in geval van een noodsituatie. De
huisarts kan u doorverwijzen naar de crisisdienst.
- Buiten kantooruren en in de weekenden neemt u contact op met de huisartsenpost (HAP).
- Bel 113 zelfmoordpreventie hulplijn (0800-0113) of de luisterlijn (088 0767 000). Dag en nacht
bereikbaar voor een luisterend oor.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Nee, omdat: er algemeen geldende afspraken gelden.
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

In mijn rol als regiebehandelaar in de ggz werk ik monodisciplinair. Voor het behouden van mijn
registratie als beroepsbeoefenaar en de verplichtingen die voortvloeien uit de visitatie van mijn
beroepsvereniging neem ik deel aan het lerende netwerk met mijn collega’s uit dezelfde
beroepsgroep. Het lerende netwerk bestaat uit BIG-geregistreerde psychotherapeuten.
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Op deze manier kunnen we samen leren en verbetering doorvoeren daar waar nodig is. Het lerend
netwerk wordt ingezet voor toetsing van diagnose en behandelindicatie.
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Nee
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
https://www.psychotherapiepraktijk-lemmer.nl/praktisch/kosten/
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
Https://www.lvvp.info/kwaliteitsbeleid/index.html
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Wanneer u ontevreden bent, stel ik het op prijs dat u dit met mij bespreekt. Wanneer ik op de
hoogte ben van uw onvrede, dan kan ik proberen het voor u op te lossen. Het heeft geen zin om met
twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die
in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden. Wanneer het niet lukt de problemen
rechtstreeks met mij op te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in dienen. De
klachtenregeling is te zien op de website van de LVVP.
Link naar website:
https://www.lvvp.info/voor- clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:

Psychotherapiepraktijk Lemmer is kleinschalig. Bij mijn afwezigheid kunt u door ziekte of tijdens
vakantie terecht bij uw huisarts of de POH-GGZ in uw huisartsenpraktijk. Ik zal altijd tijdig mijn
vakantie aankondigen en indien nodig met uw huisarts en met u specifieke afspraken maken indien
nodig.
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.psychotherapiepraktijklemmer.nl/praktisch/
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

Voordat je je kunt aanmelden dien je een verwijzing te hebben van je huisarts. Hij/zij maakt zich een beeld van je klachten en verwijst je dan vervolgens door.
Via het onderstaand aanmeldformulier, meld jij jezelf aansluitend bij me aan. Ik neem contact met
jou op voor het maken van een intakegesprek.
Na de intake, die uit één of meerdere gesprekken kan bestaan, worden verdere therapieafspraken
gemaakt. De therapie start direct aansluitend aan de intake. De duur van de therapie en de
frequentie van de gesprekken is afhankelijk van de problematiek. Een gesprek duurt 45 minuten.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja
13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Ik hoop een plek te creëren waar cliënten zich veilig voelen en waar we alles kunnen bespreken op
een respectvolle manier. De vier basisprincipes zijn: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en
deskundigheid.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

- voortgangsbespreking
- behandelplan
- evaluatie
- vragenlijsten
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Periodieke reflectie: Er is een begin-, tussen- en eindmeting. De voortgang, doelmatigheid en
effectiviteit van de behandeling wordt hierbij besproken,
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Zoals boven aangegeven hoop ik een plek te creëren waar cliënten zich veilig voelen en waar we alles
kunnen bespreken, o.a. de tevredenheid over de therapie. Bij tussen-evaluaties en bij het afronden
van de therapie wordt ook altijd de tevredenheid over de behandeling besproken.
14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja
15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Charlotte Schneider
Plaats: Lemmer
Datum: 22-03-2024
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:

Ja